9.000.000 - 15.000.000 đ/tháng
5 Nam Thợ Cơ Khí (Bao Ăn Ở)