4.000.000 đ
sóc đực
1.300.000 đ
2
poodle đen đực
6.000.000 đ
2
alaska trại ss
4.000.000 đ
3
Đôi sammoyed
12.000.000 đ
5
Mông cộc tịt lửa