12.000.000 đ
5
Mông cộc tịt lửa
5.000.000 đ
Alaska cái
1.200.000 đ
4
Chó đen cái