Hàm emailValid dùng để kiểm tra địa chỉ email có đúng định dạng hay không (ví dụ [email protected] là đúng)