Khi cài một gói trên Linux sẽ có một mớ các gói phụ thuộc được cài thêm vào. Ví dụ khi cài gói httpd thì được khuyến mãi thêm một số gói sau

Installing:
 httpd
Installing for dependencies:
 apr
 apr-util
 apr-util-ldap
 httpd-tools
 mailcap
 redhat-logos

Transaction Summary
Install    7 Package(s)

Nhưng khi muốn xóa gói httpd đi thì hàng khuyến mãi (ôi thiu) vẫn ở lại

~$ yum remove httpd

Removing:
 httpd

Để xóa tất cả các gói phụ thuộc có thể dùng lệnh như sau

~$ yum history list httpd
Loaded plugins: fastestmirror
ID   | Login user        | Date and time  | Action(s)   | Altered
-------------------------------------------------------------------------------
  41 | System <unset>      | 2016-06-01 15:23 | Install    |  7
history list
~$ yum history undo 41

Xài yum nhiều mà giờ mới biết yum history

xluffy 02-06-2016